การตั้งงบประมาณ
     
บทนำ

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
วิธีการงบประมาณเป็นการแสดงแผนการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้วางแผนไว้ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัด เพื่อจัดทำนโยบาย ของคณะผู้บริหาร ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ในรูปของตัวเลข จำนวนเงินว่าจะทำอะไร เป็นเงินค่าอะไรบ้าง รายการละเท่าใด วิธีการใด
การตั้งงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารใช้ในการ กำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้วาง แผนไว้ เป็นเครื่องมือของสภาท้องถิ่นที่จะควบคุมดูแลนโยบาย และการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และเป็นเครื่องมือของ ประชาชนในการควบคุมดูแล ผู้ที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาบริหาร ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากได้มีการวิเคราะห์ประเมินผล การใช้จ่ายเงินแล้ว ผู้บริหารสามารถใช้เป็น ข้อมูลเพื่อแก้ไข ปัญหาของประชาชนในปีต่อไปได้ นับว่างบประมาณรายจ่าย มีความสำคัญต่อบุคคล ทุกระดับในท้องถิ่นควรให้ความสนใจ

วิธีการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
เจ้าหน้าที่งบประมาณมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ( กอง / ฝ่ายต่างๆ ) เสนอข้อมูลที่จะต้องใช้ในการจัดทำงบประมาณ ส่งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
** ระเบียบ มท. ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 8 , 22 , และ 23

เมื่อแต่ละหน่วยงาน ( กองหรือฝ่าย ) ได้รับหนังสือจาก เจ้าหน้าที่งบประมาณให้พิจารณา แผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้วางไว้ในส่วนที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งที่เป็นรายจ่ายประจำ รายจ่ายเพื่อ การลงทุนเสนอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ กรณีหน่วยงานที่มี รายได้ประมาณการรายรับให้ดว้ย และให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังรวบรวมรายงาน การเงินและสถิติต่างๆ ได้แก่ รับจริง จ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี งบแสดงฐานะการคลังของ ทุกหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่งบประมาณด้วย

เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมรายละเอียดที่ได้รับจาก กองหรือฝ่ายต่างๆ เสนอขอตั้งงบประมาณราจ่าย จัดทำเป็น ข้อมูลเบื้องต้นเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้ง งบประมาณยอดใดแล้วเจ้าหน้าที่ งบประมาณนำยอดเงินและ รายการที่ได้รับอนุมัติชั้นต้นจากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น จัดทำเป็น ร่างงบประมาณตามรูปเล่มงบประมาณรายจ่ายตามแบบที่ กรมการปกครองกำหนดเสนอ ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
** แบบที่กำหนดตาม หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4 / ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 (ภาคผนวก 1 )

คณะผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม และเข้าสู่กระบวนการ การตรากฎหมายท้องถิ่น ( ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / ข้อบังคับ แล้วแต่กรณี ) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ


                                                   --------------------------------------------------------------------------------
การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายใน หมวดต่างๆ

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
หลักการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ( กองหรือฝ่าย ) ให้พิจารณาตั้งตามลำดับ ดังต่อไปนี้
รายจ่ายงบกลาง ประกอบด้วย
1. ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
3. เงินสำรองจ่าย
4. เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
5. เงินค่าทำศพ ค่าชำระเงินกู้และดอกเบี้ย ให้หน่วยงานคลังตรวจสอบ สัญญาเงินกู้ตั้งงบประมาณส่งใช้เงินกู้ให้ตรงตามสัญญา

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เป็นรายจ่ายที่องค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นผูกพันตาม กฎหมายที่ต้องตั้งงบประมาณให้ หน่วยงานอื่น ได้แก่

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจรตั้งจ่ายโดยพิจารณา จ่ายจากเงินค่าปรับตาม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของตำรวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ ท้องถิ่นสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย เกี่ยวกับการจราจรและเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายที่ ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น รถจักยานยนต์ เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนจึงตั้งงบประมาณได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ( ก. บ. ท. ) โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละสองของรายได้ ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป ( ไม่รวมรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน )

เงินช่วยค่าครองชีพผู้บำเหน็จบำนาญราชการส่วน ท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้คำนวณตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม

ค่าบำรุงสันตินิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย พิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่าย ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละเศษหนึ่งสว่นหกของรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท

เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ตั้งไว้ในกรณีที่จำเป็นตาม ความเหมาะสมซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่าย เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้หน่วยงาน (กองหรือฝ่าย) ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินชี้แจงเหตุผลของความจำเป็น xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ความเสียหายแก่สว่นราชการอย่างไร หรือประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ใน คำขออนุมัติผู้บริหารสว่นท้องถิ่นด้วย

เงินที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณ เฉพาะการ จะมีได้ในกรณีที่งบ เฉพาะการไม่เพียงพอ ที่จะบริหารงานด้วยตัวเองได้ จึงต้องให้งบทั่วไปตั้งช่วยเหลือ และงบเฉพาะ การมีความจำเป็นต้องใช้ ยกเว้นกรณี งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาลจะช่วยได้เฉพาะเงินกู้เงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลครั้งแรกเท่านั้น

เงินค่าทำศพ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายทุกกอง ทุกฝ่าย โดยตั้งเป็นยอดรวมไว้ที่งบกลางนี้แห่งเดียว

หมวดเงินและค่าจ้างประจำ

เงินเดือน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท โดยมี อัตรากำหนดไว้แน่นอนในบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและ อัตราเงินเดือนประจำปีที่ได้ตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องแล้ว และรวมเงินตลอดถึงเงินที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้าง

ค่าจ้างประจำ หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติงานที่มี ลักษณะประจำ โดยมีกรอบอัตรากำลังและจำนวนตามที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด รวมตลอดถึงที่จ่ายควบกับค่าจ้าง
ให้หน่วยงานต่างๆ ประมาณการจ่ายเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำตามจำนวนพนักงาน และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติ

หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่าแรง สำหับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี โดยมีกรอบอัตรา กำลังและจำนวนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ให้หน่วยงานต่างๆประมาณการตั้งจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว ตามจำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ค่าใช้สอย หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งมาบริการ ใดๆ ( นอกจากบริการสาธารณูปโภค ) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
หมายเหตุ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ถ้าเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ และค่าจ้างแดงงานให้เบิกจ่าย ในลักษณะค่าใช้สอย

ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็น ผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ ปฏิบัติดังนี้
( 1 ) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายเป็นค่าเหมาบริการในค่าใช้สอย
( 2 ) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
( 3 ) ค่าจ้างแรงงานบุคลที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว เพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้าง ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว


                                             --------------------------------------------------------------------------------
รายรับของ ท้องถิ่น

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
จากรายจ่ายต่างๆ ที่ได้ยกมาในข้างต้น ท้องถิ่นจำต้องมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเหล่านั้น การตั้งงบประมาณรายจ่ายจึงต้องมีรายรับประกอบ เพราะท้องถิ่นจะต้องมี รายรับเป็นเครื่องกำหนดรายจ่าย รายได้หรือรายรับของท้องถิ่นประกอบด้วย
** รายละเอียดปรากฏ ตามบัญชีการจำแนกที่ ภาคผนวก 2
ก.รายได้ภาษีอากร
- หมวดภาษีอากร เป็นรายรับที่ท้องถิ่นได้มาจากการจัดเก็บเองโดยการบริหารการจัดเก็บ ของท้องถิ่นตามอำนาจตามกฎหมาย เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน หรือเป็นรายรับที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน ของรัฐหน่วยงานอื่นจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดให้หรือปันให้เป็นบางส่วน

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต เป็นรายได้ที่ท้องถิ่นได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่างๆที่ท้องถิ่นสามารถเรียกเก็บได้เองตามกฎหมาย หรืออาจมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงาน อื่นจัดเก็บให้
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน เป็นรายได้ที่เกิดจากผลประโยชน์ต่างๆของท้องถิ่นไท่ว่าจะ เป็นดอกเบี้ย เงินปันผล จากการใช้เช่าทรัพย์สินของท้องถิ่น หรืออยู่ในความดูแลของท้องถิ่น
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เป็นรายได้ที่เกิด จากการสาธารณูปโภคหรือ การพาณิชย์ของท้องถิ่น เช่นการประปา สถานธนานุบาล เป็นต้น
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดเป็นรายได้ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดใดหมวดหนึ่ง เช่น เงินที่มีผู้อุทิศให้ ค่ารับรองสำเนาเอกสาร เป็นต้น

ค. รายได้จากทุน
หมวดรายได้จากทุน เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินของท้องถิ่นซึ่ง สามารถจำหน่ายได้ตามกฎหมาย เช่น ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นต้น
ง. เงินชว่ยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน เป็นรายได้ที่เกิดจากการชว่ยเหลือของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นใดทั้งภาครัฐ และเอกชนตลอดจนกองทุนต่างๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงให้ท้องถิ่นดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

อนึ่ง การตั้งประมาณการรายรับ ให้ปฏิบัติตามบัญชีการจำแนกประเภทรายรับ ที่กรมการปกครองกำหนดไว้เท่านั้น การเพิ่มประเภทรายรับใหม่เป็นอำนาจของ กรมการปกครองเท่านั้น


                                                     --------------------------------------------------------------------------------
การจำแนก แผนงานและ รวมกลุ่มงานประจำ

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
เจ้าหน้าที่งบประมาณจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว นำมาวิเคราะห์ตามหมวดรายรับ รายจ่ายดังที่กำหนดไว้ข้างต้น และวิเคราะห์ถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินงานตามที่ได้ประมาณการไว้ บรรลุลงตามแผนงานตามระบบงบประมาณที่ กรมการปกครองกำหนดให้ท้องถิ่นทุกรูปแบบใช้ร่วมกัน ตามภารกิจที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติจำแนกเป็น 4 ด้าน 12 แผนงาน 36 งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนงานและกลุ่มงานประจำ ( 12 แผนงาน 36 งาน )
ด้าน

1. บริหารทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

2. บริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเนียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
2.2 แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบำบัดน้ำเสีย
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. การเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์และป่าไม้
3.3 แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสาธารนานุบาล
งานกิจการการประปา
งานการตลาด
งานโรงฆ่าสัตว์

4. การดำเนินงานอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง
1. ด้านบริหารทั่วไป ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดเงินที่ปรากฏในการตั้งงบประมาณด้านนี้ จะบ่งชี้ถึงภารกิจในแนวทาง การบริหารกิจการทั่ว ๆ ไปของท้องถิ่น และการป้องกันหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งมักจะเป็นภารกิจของสำนักปลัด
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการยอดเงินที่ปรากฏในการตั้งงบประมาณด้านนี้ จะบ่งชี้ถึงภารกิจในการให้บริการชุมชนแก้ปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนใน เขตท้องถิ่นตามหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งมักเป็นภารกิจของกองหรือฝ่ายศึกษา และกอง กรณีฝ่ายสาธารณสุข หรือกองฝ่ายช่าง กรณีสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมภายในตรอก ซอย
3. ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ ยอดเงินที่ปรากฏในการตั้งงบประมาณด้านนี้ จะบงชี้ถึงภารกิจหรือแนวทางในการที่จะมุ่งพัฒนา ด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นซึ่งมักจะเป็นภารกิจของกองหรือฝ่ายช่างใน การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบถึงเศรษฐกิจ เช่น ก่อสร้างถนนสายหลักได้ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมถึงการจัดตลาดสดให้ประชาชนได้ค้าขายและเป็นรายได้ของท้องถิ่นด้วย
4. ด้านการดำเนินการอื่น ประกอบด้วยงานงบกลางซึ่งท้องถิ่นตั้งงบประมาณ ไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการที่ท้องถิ่นมีความผูกพันตามกฏหมายที่ต้องจ่าย สำรองไว้ใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น เป็นภารกิจที่สำนักปลัดรับผิดชอบ บริการจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น การบริการจัดการขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะมอบส่วนใดให้ดูแลค่าใช้จ่ายประเภทใดในงบกลาง เนื่องจากไม่มีสำนักปลัด ดังนั้นการตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้ตั้งตาม ส่วนที่ผู้บริหารองค์การส่วนจังหวัดมอบหมายให้บริการจัดการ


                                                     --------------------------------------------------------------------------------
รูปแบบ งบประมาณ

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
การจัดทำงบประมาณของ ท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องจัดทำงบประมาณ ตามแบบของการจัดการทำงบประมาณ ซึ่งกรมการปกครองได้กำหนดขึ้น โดยอาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 6 ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 แบ่งออกเป็น 4ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ซึ่งประกอบด้วย
- การรายงานสถานะการคลัง เป็นการรายงานถึงยอดเงินสะสมของท้องถิ่น ภาระที่ท้องถิ่นต้องชำระหนี้เงินกู้ ฯลฯ
- รายงานการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาหกเดือนหลังปีปัจจุบันหกเดือนแรก ซึ่งจะแสดงถึงรายรับ รายจ่าย ตลอดจนโคลงการที่ไม่ได้ ตั้งงบประมาณไว้ นำมาแถลงให้สภาฯรับทราบ อันจะทำให้สภา ฯ สามารถติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
- ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ( ถ้ามี )
- รายจ่ายที่ท้องถิ่นใช้ในการบริหารงานบุคคล - รายจ่ายที่เป็นงบพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 2
ประกอบด้วย
- บันทึกหลักการและเหตุผลขอลการตั้งงบประมาณ
- ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ / ข้อบังคับ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ( ซึ่งเป็นกฏหมายท้องถิ่น ที่อนุมัติให้ท้องถิ่นก่อหนี้ผูกพันหรือใช้จ่ายเงิน งบประมาณที่ตั้งไว้ ) ยอดรวมรายจ่าย รายจ่ายตามแผนงาน ผู้มีหน้าที่รักษาการตามงบประมาณผู้อนุมัติ หรือผู้ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี

ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ ( ซึ่งคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณที่ตั้งงบประมาณนี้ ) โดยมีรายระเอียดดังที่ยกมาข้างต้น
รายจ่ายตามแผนงาน ( ซึ่งจำแนกตามแผนงานที่กำหนดให้ ) รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายตามหน้าที่ )

การจัดทำเอกสารงบประมาณและกองหรือฝ่ายต่างๆ ต้องจัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประกอบด้วยรายละเอียด ทุกหมวด ทุกประเภท ที่ต้องการตั้งจ่าย เพื่อรวบรวมตัวเลขใส่ในรายจ่ายตามแผนงาน และอธิบายในรายจ่ายตามหน่วยงาน

ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ถ้ามี)


                                               --------------------------------------------------------------------------------
การบริหาร งบประมาณ

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของสภา ฯ ผ่านการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด และมีการประกาศใช้แล้วคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ งบประมาณมีหน้าที่บริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ การก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายต่างๆ จะต้องมีรายการปรากฏในงบประมาณ รายจ่ายหากรายจ่ายบางรายการตั้งงบประมาณ ไม่เพียงพอสามารถบริหารงบประมาณโดยการโอนงบ ประมาณรายจ่ายได้ โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะโอนงบประมาณ ขอตรวจสอบยอดเงินที่คงเหลือ จากหน่วยงานคลังตลอดจน ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ขอใช้เงินที่เหลือจ่ายหรือไม่จำเป็นต้องจ่ายโอนมา เพิ่มรายการใหม่ที่สำคัญกว่าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (รูปแบบการโอนตามภาคผนวก 3 )
** ระเบียบ มท ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 23 , 24
- การโอนงบประมาณรายจ่ายทุกรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำนาจการอนุมัติให้โอน เป็นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
** ระเบียบ มท ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 26

- การโอนงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำนาจการอนุมัติโอนเป็นของสภาท้องถิ่น
** ระเบียบ มท ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 27

หรือหากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้บางโตรงการไม่สามารถดำเนินการได้ จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายการ ที่ตั้งจ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ท้องถิ่นสามารถแก้ไขคำชี้แจงได้ดังต่อไปนี้ ( รูปแบบการแก้ไขคำชี้แจงตามภาคผนวก 4 )

- นำข้อมูลเสนอขอรับความคิดเห็นชอบคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามแบบ ที่กรมการปกครองกำหนดให้คณะบริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณ เข้าสู่กระบวบการตราเป็นกฎหมายท้องถิ่น ( ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / ข้อบังคับ แล้วแต่กรณี ) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ


                                                   --------------------------------------------------------------------------------
การรายงาน

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
ตามพระราชบัญญัติและรัฐธรรมนูญ ฯ แม้ท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่มีอิสระแต่ต้องยังคอยยังอยู่ในความ กำกับดูแลของรัฐบาลกลาง ดังนั้นการายงานจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่รัฐบาลใช้กำกับดูแล และนอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่ประชาชน จะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารท้องถิ่นได้กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้ท้องถิ่นรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณไว้ดังนี้
1. ให้ท้องถิ่นจัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในระเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

2. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ดำเนินการโอนหรือแก้ไข ฯ แล้วให้ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แจ้งแก่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

3. เมื่อสิ้นงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรายรับรายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทุกรายการที่ไม่มีผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของรายการใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างในรายการ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างในรายการที่เป็น ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอำนาจการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
** ระเบียบ มท ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 28

- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนตแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างในรายการที่เป็นที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอำนาจการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นของคณะสภาท้องถิ่น
** ระเบียบ มท ว่าดว้ย วิธีการงบประมาณ ข้อ 29

- โดยปกติท้องถิ่นจะต้องใช้จ่ายเงินประมาณได้ภายในปีงบประมาณ ( ภายใน 30 กันยายน ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณหากท้องถิ่นไม่สามารถใช้จ่ายเงินไม่ทัน ท้องถิ่นสามารถขออนุมัติเบิกตัดปีได้ และในกรณีเงินที่ได้เบิกตัดปีไว้นี้ หากท้องถิ่นมีความประสงค์จะโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ท้องถิ่นจะต้องได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปีรายการนั้น ๆ ไว้
** ระเบียบ มท ว่าดว้ย วิธีการงบประมาณ ข้อ 31


                                                    --------------------------------------------------------------------------------
วิธีการจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
- เจ้าหน้าที่งบประมาณทำหนังสือสอบถามว่า มีหน่วยงาน ( กองหรือฝ่าย ) ใดมีความประสงค์จะใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมให้เสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
** แบบที่กำหนดตาม หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ( ภาคผนวก 1 )
- นำข้อมูลเสนอขอรับความคิดเห็นชอบจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จัดทำเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมต่อสภาท้องถิ่นได้ภายในปีงบประมาณ เข้าสู่กระบวนการตราเป็นกฎหมายท้องถิ่น ( ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / ข้อบังคับ แล้วแต่กรณี ) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ของท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
** รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการจำแนกที่ ภาคผนวก 5


                                                   --------------------------------------------------------------------------------
การรายงาน

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
ตามพระราชบัญญัติและรัฐธรรมนูญ ฯ แม้ท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่มีอิสระ แต่ต้องยังคงอยู่ในความกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง ดังนั้นการรายงานจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่รัฐบาลใช้กำกับดูแล และนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามท้องถิ่นที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ดังนี้
1. ให้ท้องถิ่นจัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ที่ได้รับอนุมัติให้ประกศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
** ระเบียบ มท ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 39

2. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ดำเนินการโอนหรือการแก้ไข ฯ แล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
** ระเบียบ มท ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 32

3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการ รับเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย
** ระเบียบ มท ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ข้อ 40

ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครอง กำหนดแล้วส่งสำเนารายงานการรับ - จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมปกครองทราบ
จบวิชาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

 
หน้าหลัก | ส่วนราชการ | OTOP | กิจกรรม | เที่ยวเกยไชย | แนะนำ - ติชม

     © องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย จังหวัดนครสวรรค์ Keoychai Subdistrict Administration Oganization
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X
)


    : พัฒนาข้อมูลและบริหารเว็บไซต์ :
    โดย ปลัดชัยยันต์ กองอรรถ หากท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด กรุณาส่งมาที่ KeoyChai@hotmail.com 

 
 
 
 
 

หัวข้อสาระต่างๆ

 
link_1
link_2
link_3
link_4
link_5
link_5
 
         วิธีการงบประมาณ
 การตั้งงบประมาณ


โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคล
      โครงสร้างองค์กรของ อบต. ชั้น 1
      โครงสร้างองค์กรของ อบต. ชั้น 2
      โครงสร้างองค์กรของ อบต. ชั้น 3
      โครงสร้างองค์กรของ อบต. ชั้น 4
      โครงสร้างองค์กรของ อบต. ชั้น 5